Oppaat

 

Yhdenvertainen taide
– hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjäYhdenvertainen taide, hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä -kirjan kansikuva, jossa vuoden 2022 taiteilija Aleksi Pietikäinen tulee ympyrästä ulos imuroimaan teoksellaan Imuri. Kirjoittajat Minna Haveri ja Päivi Lilja.

Minna Haveri, Päivi Lilja

Taitto Mari Villanen

Kettuki ry Hämeenlinna 2022

ISBN 978-952-69999-1-3 (PDF)
Lataa kirjan saavutettava pdf-versio tästä

Painettua kirjaa on saatavilla Kettukista: toimisto@kettuki.fi
ISBN 978-952-69999-0-6 (pehmeäkantinen)

 

Equality in Art
– good questions and best practicesEquality in Art cover

Minna Haveri, Päivi Lilja

Translation Kirsti Nurmela-Knox

Layout Mari Villanen

Kettuki ry Hämeenlinna 2022

ISBN 978-952-69999-3-7 (pdf)
Download the accessible pdf version of the book here

The printed book is available from Kettuki:
toimisto@kettuki.fi
ISBN 978-952-69999-2-0 (softcover)

Erityistaidetoiminnan laatu ja käytännöt luodaan yhdessä. Yksi tärkeimmistä erityistaidetoiminnan alaa eteenpäin vievistä voimista on toimijoiden aktiivinen yhteistyö ja verkostoituminen. Se vaikuttaa myös Kettukin 20-vuotista työtä juhlistavan julkaisun taustalla. Alan eettisiä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä käsittelevä opas on syntynyt vuoropuhelussa alan taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa. Juhlavuoden kunniaksi julkaisu on kuvitettu kuvilla, joissa Kettukin vuoden taiteilijat ovat työnsä äärellä. Kirja julkistettiin 10.6.2022 Hämeenlinnan Verkatehtaalla kansainvälisessä EOA2022 European Outsider Art -konferenssissa.

Erityistaidetoiminta on tunnistettavissa omaksi alueekseen taiteen kentällä, ja siksi on tärkeää, että toimijoilla on käytössään toimintaansa tukevaa kirjallisuutta. Ammattietiikka on yhteisöllisesti tuotettu asia, joten oppaassa kuullaan alan toimijoita ja esitetään yhteisöllisesti tuotettuja näkemyksiä parhaista toimintatavoista. Eettiset kysymykset ovat myös alan kansainvälistä kenttää puhuttanut aihe, joten julkaisusta tehtiin englanninkielinen käännös. Oppaan ovat kirjoittaneet erityistaidetoiminnan alan erityisasiantuntijat, Kettukin hallituksen jäsenet Minna Haveri ja Päivi Lilja.

Yhdenvertainen taide – Hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä -julkaisu tarkastelee erityistaidetoiminnan eettisiä kysymyksiä, toimijoiden rooleja sekä verkostoyhteistyötä. Julkaisu on suunnattu taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Julkaisussa pohditaan toimijoita askarruttavia kysymyksiä ja esitellään alan parhaita käytäntöjä. Ensimmäisen osan muodostaa aiemmin julkaistun eettisen oppaan päivitys. Toisessa osassa tarkastellaan erityistaidetoiminnan kentällä työskentelevien ihmisten moninaisia rooleja. Kolmannessa osiossa valokeilaan pääsevät kollegiaalisen vertaisoppimisen mahdollistavat verkostot. Suomalaisen Kettuki-verkoston toimijoiden ohella juhlavuotena nostetaan esiin alaa kehittävä vahva pohjoismainen yhteistyö.

Kirjoittajat:
Minna Haveri, TaT on kuvataideopettajataustainen kulttuuriammattilainen, tietokirjailija ja Hämeenlinnan lastenkulttuuripäällikkö. Haveri väitteli suomalaisesta nykykansantaiteesta Aalto-yliopistossa vuonna 2010. Taidekasvatuksen alan väitöksensä jälkeen hän on kirjoittanut artikkeleita erityistaidetoiminnasta sekä toiminut alalla erilaisissa kehittämistehtävissä. Haveri on Kettukin varapuheenjohtaja ja European outsider art association EOAn hallituksen jäsen.

Päivi Lilja, sosionomi YAMK on kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilainen, kansalaisjärjestöaktiivi ja kaupunginvaltuutettu. Hän on työskennellyt esittävän ja visuaalisen taiteen sekä lastenkulttuurin parissa. Lilja toimi vuosina 2014–2020 Kettukin toiminnanjohtajana keskittyen erityisesti kansallisen ja pohjoismaisen verkoston toiminnan kehittämiseen, osallisuuden lisäämiseen ja eettisiin toimintatapoihin. Tällä hetkellä Lilja toimii vammaisperheyhdistyksen toiminnanjohtajana ja hän on Kettukin hallituksen jäsen.

Opas taiteilijalleOpas taiteilijalle -oppaan kansi

Vertaistaiteilijat hankkeessa toteutettiin vuonna 2020 Opas taiteilijalle. Selko-opas on osa Kettukin julkaisusarjaa.

Oppaasta löytyy selkokielistä tietoa kuvataidealasta ja taiteilijan työstä.

Opas taiteilijalle on julkaistu myös paperikirjana. Tiedustelut: toimisto@kettuki.fi

OPAS TAITEILIJALLE, Kettuki 2020, Hämeenlinna. ISBN 978-952-67682-7-4
Teksti ja kokonaisuus: Janette Aho ja Katriina Rosavaara
Graafinen suunnittelu, piirroskuvitukset ja taitto: Mari Villanen
Kannen kuvat: Janette Aho ja Marja Rantala

Taidetoimintamalli-oppaan kansiTAIDESTUDIOTOIMINTA – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli

Toimintamalli jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. Julkaisun on kirjoittanut pitkäaikainen taideohjaaja ja muotoilija Synnöve Jokelainen.

Taidestudio-toimintamalli on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa. Tavoitteena on, että vammaispalvelut kehittävät palveluitaan laatusuositusten mukaisesti ja pystyvät siten vastaamaan monipuolisemmin ja yksilöllisemmin palvelun käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.

Taidestudiotoiminta – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli -julkaisu esittelee tiiviisti erityistaidetoiminnan alan, taiteen, kulttuurin sekä taidestudiotoiminnan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia, taidestudio-toimintamallin sekä kuvataiteilijan työtä ja toimeentuloa. Taidestudio-toimintamalli sisältää suositukset taidestudiotoiminnan sisällöstä ja toiminnan toteuttamiseen tarvittavista resursseista ja toimenpiteistä. Lisäksi julkaisun osana on visuaalinen toimintamalli eli selkeä kuvitettu mallinnus taidestudiotoiminnasta, joka sisältää edellä mainittujen osioiden lisäksi palvelun käyttäjäprofiilit sekä tiivistelmän toiminnan vaikutuksista palvelun käyttäjille.

Taidestudio-toimintamalli on syntynyt yhteiskehittelyn tuloksena syksyn 2018 aikana Kettuki ry:n toimeksiannosta. Yhteiskehittämiseen osallistui taidestudioissa työskenteleviä erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taideohjaajia sekä lukuisia Kettukin verkostotoimijoita ja asiantuntijoita.

Jokelainen Synnöve: TAIDESTUDIOTOIMINTA – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli. Kettuki ry. 2019 Hämeenlinna. ISBN 978-952-67682-6-7 (PDF)

Hyviä kysymyksiä -oppaan kansiHYVIÄ KYSYMYKSIÄ – eettinen erityistaidetoiminta

Erityistaidetoiminnan eettiset kysymykset on aihe, josta on puhuttu paljon, mutta kirjoitettu vähän. Hyviä kysymyksiä -oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaidetoiminnan kentällä esitettyjä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia. Käsiteltyjen asioiden laajuus vaihtelee varsin käytännönläheisistä taidetoiminnan kysymyksistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Sen uskotaan herättävän mielenkiintoa myös muiden taidetoimijoiden parissa. Haasteet ja kysymykset kun ovat taiteen uusissa yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä usein samankaltaisia.

Oppaan on koonnut ja kirjoittanut Kettukin erityisasiantuntija, taidekasvattaja ja tutkija (TaT) Minna Haveri, joka on työskennellyt erityistaidetoiminnan piirissä niin tutkijana, kehittäjänä kuin taideohjaajakin.

Julkaisun perustana on jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja sen myötä syntyvä kokemus osallisuudesta. Tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä ovat taiteen merkitys, tavoitteet ja paikka yhteiskunnassa sekä taidepuheessa käytetyt käsitteet. Oppaassa pohditaan myös, mitä tarkoittaa erityinen tuki ja millainen on mahdollistajan rooli ja vastuu erityistaidetoiminnassa.

Taiteen tekijän oikeudet ja teosoikeudet kuuluvat paitsi taiteen etiikan myös juridiikan piirin. Erilaisten sopimusten tekoa varten julkaisuun kirjattu keskustelurunkoja, joiden tarkoituksena on selkiyttää päätöksen tekoa ja sopimista. Oppaan päättää pohdinta erityistaidetoiminnan sisällöllisistä tavoitteista ja käytäntöjä ohjaavista arvoista.

Haveri Minna: HYVIÄ KYSYMYKSIÄ – eettinen erityistaidetoiminta. Kettuki ry. 2016 Hämeenlinna.
ISBN 978-952-67682-3-6.

Lataa Hyviä kysymyksiä -opas