Strategia ja toimintatapa

Kettukin päätavoite on parantaa tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuutta opiskella ja harrastaa taidetta sekä työskennellä taiteen alalla. Osallisuus taiteeseen ja kulttuuriin on jokaisen oikeus. Myös tukea tarvitsevilla ihmisillä pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet taiteeseen ja kulttuuriin ja taiteella viestimiseen. Tulla nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi ainutlaatuisena ihmisenä, omana itsenään, taiteen tekijänä ja arvokkaana osana yhteisöä.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmisarvo, eettisyys, taide ja rohkeus.

Ihmisarvo
Yhteisenä perustana meillä on kunnioitus ihmisoikeuksia ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta kohtaan. Niiden ilmenemismuotoja ovat yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Eettisyys
Olemme sitoutuneet eettiseen erityistaidetoimintaan, jossa on valmius käydä toimintatavoista avointa eettistä pohdintaa. Kysymyksiä oikeasta ja väärästä menettelystä joudutaan pohtimaan erilaisissa tilanteissa ja usein yllättäen. Vaikka yleiset periaatteet ovat jaettuja ja yleisesti hyväksyttyjä, yksittäisiin eettisiin kysymyksiin on haastavaa tarjota yksiselitteisiä ja kattavia vastauksia. Epäkohtien ja epävarmuuksien esille nostaminen on avain alamme kehitykseen.

Taide
Taide on meille tärkeä. Taide ei tarvitse perusteluja. Osallisuus taiteeseen on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Taiteen moniäänisyys pitää myös kuulua taiteessa.  Taiteella on myös terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Eettisessä erityistaidetoiminnassa taiteen itseisarvo ja välinearvot eivät ole ristiriidassa keskenään.

Rohkeus
Olemme rohkeita kokeilemaan ja etsimään uusia ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa.

Antaa taiteen puhua! Kettuki kuuntelee ja katsoo tavoitteellisesti tulevaan

Kettuki toteutti vuonna 2021 laajan erityistaidetoiminnan, outsider-taiteen ja ITE-taiteen toimialakartoituksen yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Pääpaino toimialakartoituksessa oli ITE-taiteilijoille sekä erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille suunnatuissa taiteilijakyselyissä. Myös suomalaisen taidekentän organisaatioiden sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ajatuksia selvitettiin kyselyiden kautta.  Kaikkiaan kyselyihin osallistui yli 120 vastaajaa. Kyselyihin vastanneiden kesken järjestettiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua, joissa etsittiin konkreettisia jatkotoimenpiteitä kyselyistä nousseiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Katso toimialakartoituksen loppuraportti täällä

Toimialakartoituksen johtopäätösten pohjalta Kettukissa luotiin Antaa taiteen puhua! -strategia vuoteen 2025 asti.

Kettukin päätehtävät ovat:

VAIKUTTAA RAKENTEISIIN

  • Puolustaa tukea tarvitsevien henkilöiden kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja osallisuutta sekä taiteilijoiden oikeutta taidetyöhön
  • Tehdä taiteen laaja-alaisia hyvinvointivaikutuksia näkyväksi

TUKEA VERKOSTON JA TAITEILIJOIDEN TOIMINTAA

  • Kettukin tavoitteena on tukea kaikkien, eri rooleissa erityistaidetoimintaan osallistuvien henkilöiden ammatillista identiteettiä, kehittymistä ja yhteistyötä.

LISÄTÄ TAITEEN MONIÄÄNISYYDEN KUULUVUUTTA

  • Lisätä erityistaidetoiminnan alan näkyvyyttä ja parantaa taiteilijoiden tavoitettavuutta taidemaailmassa.

 

Katso Antaa taiteen puhua 2021-2025 -strategia täällä

Tutustu vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan

Vuosi 2022 oli Kettukin 20. juhlavuosi

Vuonna 2002 Kiasmassa perustettu Kettuki ry on kahdessakymmenessä vuodessa kasvanut erityistaidetoiminnan alan valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi asiantuntijaverkostoksi, johon kuuluu yksityisjäsenten lisäksi yli 20 organisaatiota. Yhdistävä tekijä on kiinnostus erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta kohtaan ja halu toimia kulttuuristen oikeuksien edistämisen puolesta.

20. juhlavuotena Kettukin toiminnassa näkyivät vuosien varrella vahvaksi kasvaneen verkoston yhteistyö, jossa taiteilijat ja taide ovat vahvasti näkyvillä. Kettuki toimi kansainvälisen European Outsider Art -konferenssin pääjärjestäjänä 9.-12.6.2022.

Kettukin vuoden 2022 toimintakertomus

Kettuki edistää erityistaidetoiminnan verkoston asioita

Kettukin koko toiminta ja erityistaidetoiminnan alan kehittäminen perustuu verkostotoimijuuteen. Monialainen erityisasiantuntijoista koostunut hallitus on  yksi tärkeä lähtökohta verkostomaiselle työskentelylle. Kettuki järjestää kuusi valtakunnallista verkostotapaamista yhteistyössä Autismisäätiön kanssa sekä vuosittain valtakunnallisen verkostoseminaarin. Lisäksi Kettukissa on kehitetty erilaisia yhteistoiminnallisia tapoja yhteistyön syventämiseksi. Yhtenä esimerkkinä vuodesta 2021 alkaneet yhteisteokset.

Kettuki ylläpitää valtakunnallista verkostoa, antaa asiantuntija-apua, toimii tietopankkina ja tiedottaa alan tapahtumista. Lisäksi Kettuki kouluttaa sekä tuottaa julkaisuja ja opetusmateriaaleja.

Kettuki neuvoo ja auttaa erityistaidetoiminnan verkoston jäseniä erilaisissa taidehankkeissa. Kettuki pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaistahoihin sekä edistämään lausunnoin, kannanotoin, tiedottein ja tempauksin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeutta ja mahdollisuutta tehdä taidetta.

Kettuki myöntää vuosittain Vuoden Taideteko -palkinnon ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta ja kulttuuria sekä nostaa vuoden taiteilija -tunnustuksellaan esiin lahjakkaita ja omaäänisiä taiteilijoita. Kettukin Vuoden taiteilija -tunnustusta on myönnetty tukea tarvitsevalle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle vuodesta 2004 lähtien.

 

Testamentit ja lahjoitukset

Kettuki ry tarjoaa lahjoittajille parhaan mahdollisen väylän tukea erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja heidän työtään. Kettukin toiminta käynnistettiin EU-hankkeen tuella vuosina 2006-2007. Kettuki ry on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta vuosina 2008-2016 ja Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta vuodesta 2017. Toiminnan jatkuminen edellyttää sekä julkista että yksityistä tukea tulevina vuosina.

Jos harkitsette testamenttia tai lahjoitusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taiteen hyväksi, voitte ottaa yhteyttä Kettuki ry:n puheenjohtaja Susanna Hintsalaan, +358 40 7416 179 tai Kettukin toiminnanjohtaja Sirpa Tauluun +358 44 0405 107, sirpa.taulu(at)kettuki.fi.

Katso yhdistyksen säännöt täällä